THE TEACHING GOSPELS OF CONSTANTIN THE BULGARIAN: EDITIO PRINCEPS
Table of contents
Share
QR
Metrics
THE TEACHING GOSPELS OF CONSTANTIN THE BULGARIAN: EDITIO PRINCEPS
Annotation
PII
S241377150000495-7-1
Publication type
Article
Status
Published
Pages
52-62
Abstract
Известия Российской Академии наук. Серия литературы и языка, THE TEACHING GOSPELS OF CONSTANTIN THE BULGARIAN: EDITIO PRINCEPS
Date of publication
01.09.2017
Number of purchasers
2
Views
852
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf 100 RUB / 1.0 SU

To download PDF you should sign in

Full text is available to subscribers only
Subscribe right now
Only article and additional services
Whole issue and additional services
All issues and additional services for 2017
1

ReferencesAdditional sources and materials

1. Starob"lgarskoto Uchitelno Evangelie na Konstantin Preslavski / Izd. ot Mariya Tihova s detajlnoto opisanie ot Elena Uhanova na najstariya prepis (GIM Sin. 262). Freiburg i. Br., 2012. (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes; T. 58.). [Starobǎlgarskoto Uchitelno Evangelie na Kon- stantin Preslavski. Izd. ot Mariya Tikhova s detajlnoto opisanie ot Elena Ukhanova na najstariya prepis (GIM Sin. 262). Freiburg i. Br., 2012. (Monumenta linguae slavicae dialecti veteris. Fontes et dissertationes; t. 58.).]
2. [Gorskij A.V., Nevostruev K.I.] Opisanie slavyanskih rukopisej Moskovskoj sinodal'noj biblioteki. Otd. II, ch. 2. M., 1859. [[Gorskiy, A.V., Nevostruev, K.I.] Opisanie slavyanskikh rukopisej Moskovskoj sinodal- noj biblioteki. Otd. II, Ch. 2 [A Description of the Slavic Manuscripts in the Moscow Synodal Library. Section II, Part 2]. Moscow, 1859.]
3. Stoyanova G. C"rkovno skazanie // Glѫbin k"nizh'nѩ. Shumen, 2003. [Stoyanova, G. Tsǎrkovno skazanie. Globing Knizhnyje Shumen, 2003.]
4. Afanas'eva T.I. Drevneslavyanskie tolkovaniya na liturgiyu v rukopisnoj tradicii XII–XVI vv.: issledovaniya i teksty. M., 2012. [Afanaseva, T.I. Drevneslavyanskie tolkovaniya na liturgiyu v rukopisnoj traditsii XII–XVI vv.: issledovaniya i teksty [Old Sla vic Sommentaries of the Liturgy in the Handwritten Tradi- tion of the XII–XVIth Centuries: Researches and Texts]. Moscow, 2012.]
5. Grasheva L. Naj-rannoto izsledvane za Konstantin Preslavski (Iz arhiva na V.M. Undolski) // Starob"lgarska literatura. 1985. Kn. 17. [Grashe- va, L. Naj-rannoto izsledvane za Konstantin Preslavski (iz arkhiva na V.M. Undolski). Starobǎlgarska literatura. 1985. Kn. 17.]
6. Krys'ko V.B., Mol'kov G.A. Yazykovye osobennosti Uchitel'nogo evangeliya Konstantina Preslavsko- go i ego drevnejshego spiska // Zeitschrift für slavische Philologie. 2017. H. 2. [Krysko, V.B., Molkov, G.A. [Lin- guistic Features of the Didactic Gospel of Constantine of Preslav and its Oldest Copy]. Zeitschrift für slavische Philologie. 2017. H. 2.]
7. Mircheva B. Kanon"t za Kiril i Metodij i sluzhbata za Kiril v slavyanskata knizhnina. V. T"rnovo, 2001. [Mircheva, B. Kanonǎt za Kiril i Metodij i sluzhba- ta za Kiril v slavyanskata knizhnina. V. Tǎrnovo, 2001.]
8. Krys'ko V.B. Staroslavyanskij kanon Kirillu Filosofu: Istochniki i rekonstrukciya. M., 2014. [Krysko, V.B. Staroslavyanskij kanon Kirillu Filosofu: is- tochniki i rekonstruktsiya [Old Slavic Canon to Cyril the Philosopher: Sources and Reconstruction]. Moscow, 2014.]
9. Georgieva T. T"rzhestvenik ot XII vek. Ruse, 2013. [Georgieva, T. Tǎrzhestvenik ot XII vek. Ruse, 2013.]
10. Miklosich F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1862–1865. 11. Slovník jazyka staroslověnského. I–IV. Praha, 1958–1997.
12. Slovar' russkogo yazyka XI–XVII vv. Vyp. 1–30. M., 1975–2015. [Slovar russkogo yazyka XI–XVII vv. Vyp. 1-30 [Dictionary of the Russian Language of the XI– XVIIth Centuries. Iss. 1-30]. Moscow, 1975-2015.]
13. Uspenskij sbornik XII–XIII vv. / Izd. podgot. O.A. Knyazevskaya, V.G. Dem'yanov, M.V. Lyapon. M., 1971. [Uspenskij sbornik XII-XIII vv. Izd. podgot. O.A. Knyazevskaya, V.G. Demyanov, M.V. Lyapon [Uspenskiy Collection of the XII–XIIIth Centuries. Edited by O.A. Knyazevskaya, V.G. Demyanov, M.V. Lyapon]. Moscow, 1971.]
14. Krys'ko V.B. Dvadcat' let spustya (k pereizdaniyu knigi V.M. Markova) // Russian Linguistics. 1994. Vol. 18. [Krysko, V.B. [Twenty Years Later (To the Re- Edition of a Work of V.M. Markov)] Russian Linguistics. 1994. Vol. 18.]
15. Sreznevskij I.I. Slovar' drevnerusskogo yazyka: Reprint. izd. T. I–III. M., 1989. [Sreznevskiy, I.I. Slovar drevnerusskogo yazyka: Reprint. izd. T. I–III [Dictionary of the Old Russian Language. Reprinted Edition. Vols. I– III]. Moscow, 1989.]
16. Cramer J.A. Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum. T. I: In evangelia S. Matthaei et S. Marci. T. II: In evangelia S. Lucae et S. Joannis. Oxonii, 1844.
17. Vajan A. Rukovodstvo po staroslavyanskomu yazyku. M., 1952. [Vaillant, A. Rukovodstvo po staroslavyanskomu azyku [Handbook of Old Church Slavonic]. Moscow, 1952.]
18. Rechnik na grchko-crkovnoslovenski leksichki paraleli / Red. M. Argirovski, sorabot. N. Andrijevska, A. Ѓurkova. Skopje, 2003. [Rechnik na grchko- tsrkovnoslovenski leksichki paraleli. Red. M. Argirovski, sorabot. N. Andrijevska, A. Gurkova. Skopje, 2003.]
19. Feder U.R. Hilyada godini kato edin den: Zhivot"t na tekstovete v pravoslavnoto slavyanstvo. Sofiya, 2005. [Veder, W.R. Khilyada godini kato edin den: Zhivotǎt na tekstovete v pravoslavnoto slavyanstvo. Sofia, 2005.]
20. Svodnyj katalog slavyano-russkih rukopisnyh knig, hranyashchihsya v SSSR. XI–XIII vv. M., 1984. [Svodnyj katalog slavyano-russkikh rukopisnykh knig, khranyaschikhsya v SSSR. XI–XIII vv. [The Union Cat- alogue of Slavic-Russian Handwritten Books Stored in the USSR. XI–XIIIth Centuries]. Moscow, 1984.]
21. Thesaurus Linguae Graecae [elektronnyj resurs]. URL: http://stephanus.tlg.uci.edu (data obrashcheniya: 17.10.2016).
22. Slavova T. P"rvo p"lno izdanie na starob"lgarskoto Uchitelno evangelie na Konstantin Preslavski // Palaeobulgarica = Starob"lgaristika. 2013. 4. [Slavova, T. Pǎrvo pǎlno izdanie na starobǎlgarskoto Uchitelno evangelie na Konstantin Preslavski. Pal- aeobulgarica = Staroblgaristika. 2013. 4.]

Comments

No posts found

Write a review
Translate