VOLUME 76, NO. 1, 2017 GRAMMAR AND PHRASEOLOGY: CROSS POINTS
Table of contents
Share
QR
Metrics
VOLUME 76, NO. 1, 2017 GRAMMAR AND PHRASEOLOGY: CROSS POINTS
Annotation
PII
S241377150000482-3-1
Publication type
Article
Status
Published
Pages
5-14
Abstract
This article probes into the issue whether phraseology might be of concern to grammar, and grammar - to phraseology. By posing such a question, we might appear to go against the grain, since phraseology, by definition, is a branch of lexicology. However, there are several nuances. Firstly, it's rather frequent for phraseological units to express general meanings and thereby to perform grammatical functions. Secondly, phraseological units, as lexical units per se, are syntactically ordered from within and can be subjected to grammatical description. Hence, within the system of the Russian grammar, two points seem to be in need of clarification: (1) which meanings significant from grammatical point of view are conveyed by means of phraseology; (2) which organizing principles of the phraseological system can be accounted for by grammar. The article primarily focuses on the former of the two questions.
Keywords
phraseological unit, idiom, grammatical description, construction grammar, system‑forming meanings, communicative accentuation
Date of publication
01.01.2017
Number of purchasers
2
Views
887
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf 100 RUB / 1.0 SU

To download PDF you should sign in

Full text is available to subscribers only
Subscribe right now
Only article and additional services
Whole issue and additional services
All issues and additional services for 2017
1

ReferencesAdditional sources and materials

1. Russkaya grammatika: V 2‑h t. / Gl. red. N.Yu. Shvedova. M., 1982. [Russkaya grammatika: v 2-kh t. Gdl. red. N.Yu. Shvedova [Russian Grammar: in 2 Vols. Shvedova, N.Yu. (Ed.)]. Moscow, 1982.]
2. Shvedova N.Yu. Ocherki po sintaksisu russkoj razgovornoj rechi. Moskva: Izd‑vo AN SSSR, 1960. [Shvedova, N.Yu. Ocherki po sintaksisu russkoj razgovornoj rechi [Studies in Russian Oral Speech Syntax]. Moscow, Izd‑vo AN SSSR Publ., 1960.]
3. Iomdin L.L. Mnogoznachnye sintaksicheskie frazemy: mezhdu leksikoj i sintaksisom // Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnolo‑ gii. Trudy Mezhdunarodnoj konferencii “Dia‑ log‑2006”. Moskva: Izd‑vo RGGU, 2006. S. 202–206. [Iomdin, L.L. [Polysemantic Syntactic Phrasemes]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnolo- gii. Trudy mezhdunarodnoj konferentsii “Dialog-2006” [Computational Linguistics and Intellectual Tech‑ nologies. Bulletin of the International Conference “Dialogue‑2006”]. Moscow, Izd‑vo RGGU Publ., 2006. Pp. 202–206.]
4. Iomdin L.L. V glubinah mikrosintaksisa: odin leksicheskij klass sintaksicheskih frazem // Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii: Po materialam ezhegodnoj Me‑ zhdunarodnoj konferencii “Dialog”. Vypusk 7 (14). M.: RGGU, 2008. [Iomdin, L.L. [In the Depths of Microsyntax: a Lexical Class of Syntactic Phrasemes]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii: po materialam ezhegodnoj mezhdunarodnoj konferent- sii “Dialog”. Vypusk 7 (14) [Computational Linguis‑ tics and Intellectual Technologies. Papers from the Annual International Conference “Dialogue”. Is‑ sue 7(14)]. Moscow, Izd‑vo RGGU Publ., 2008.]
5. Iomdin L.L. Chitat' ne chital, no…: ob odnoj russkoj konstrukcii s povtoryayushchimisya slovesnymi elementami // Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii: Po materialam ezhegodnoj Mezhdunarodnoj konferencii “Dialog”Vyp. 12 (19): V 2 t. T. 1. M.: Izd‑vo RGGU, 2013. S. 309–322. [Iomdin, L.L. [Chitat Ne Chital, No…: On a Russian Word Construction with Dupli‑ cate Elements] Kompyuternaya lingvistika i intellek- tualnye tekhnologii: po materialam ezhegodnoj mezh- dunarodnoj konferentsii “Dialog”. Vyp. 12 (19): v 2 t. T. 1 [Computational Linguistics and Intellectu‑ al Technologies. Papers from the Annual International Conference “Dialogue”. Issue 12(19): in 2 Vols. Vol. 1]. Moscow, Izd‑vo RGGU Publ., 2013. Pp. 309–322.]
6. Apresyan Yu.D. (red.). Teoreticheskie problemy russko‑ go sintaksisa: vzaimodejstvie grammatiki i slovarya. M.: Yazyki slavyanskih kul'tur, 2010. [Apresyan, Yu.D. (Ed.). Teoreticheskie problemy russkogo sintak- sisa: vzaimodejstvie grammatiki i slovarya [Theoretical Is‑ sues of Russian Syntax: Grammar and Vocabulary Inter‑ action]. Moscow, Yazyki slavyanskikh kultur Publ., 2010.]
7. Vsevolodova M.V., Kukushkina O.V., Polikarpov A.A. Russkie predlogi i sredstva predlozhnogo tipa. Materialy k funkcional'no‑grammaticheskomu opisaniyu real'nogo upotrebleniya. Kn. 1: Vvedenie v ob"ektivnuyu grammatiku i leksikografiyu russkih predlozhnyh edinic. M.: librokom, 2014. [Vsevolodova, M.V., Kukushkina, O.V., Polikarpov, A.A. Russkie predlogi i sredstva predlozhnogo tipa. Mate- rialy k funktsionalno-grammaticheskomu opisaniyu realno- go upotrebleniya. Kn. 1: vvedenie v obektivnuyu gramma- tiku i leksikografiyu russkikh predlozhnykh edinits [Rus‑ sian Prepositions and Prepositions Media. Materials on Functional Grammatical Description of Real Usage. Book1: Introduction to Objective Grammar and Lexi‑ cography of Russian Prepositional Units]. Moscow, Li‑ brokom Publ., 2014.]
8. Grammatikalizaciya prostranstvennyh znachenij. Issledovaniya po teorii grammatiki. Vyp. 2 / red. V.A. Plungyan. M.: Russkie slovari, 2002. [Gram- matikalizatsiya prostranstvennykh znachenij. Issledovaniya po teorii grammatiki. Vyp. 2. Red. V.A. Plungyan [Gram‑ maticalization of Spatial Significances. Studies in Grammar Theory. Iss. 2. Plungyan, V.A. (Ed.)]. Moscow, Russkie slovari Publ., 2002.]
9. Apresyan Yu.D. Sistemoobrazuyushchie smysly “znat'” i “schitat'” v russkom yazyke // Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii. № 1. M., 2001. S. 5–26. [Apresyan, Yu.D. [System‑Forming Meanings “znat’” and “schitat’” in Russian] Russkij yazyk v nauchnom osveschenii [The Russian Language in Scientific Covereage]. No 1. Moscow, 2001. Pp. 5–26.]
10. Apresyan Yu.D. O Moskovskoj semanticheskoj shkole // VYa, 2005, № 1, s. 3–30. [Apresyan, Yu.D. [On the Mscow Semantic Scholarship]. Voprosy yazykoznania [Topics in the Study of Language], 2005, No 1, Pp. 3–30.]
11. Baranov A.N., Dobrovol'skij D.O. Aspekty teorii frazeologii. M.: Znak, 2008. [Baranov, A.N., Dobrovolskiy, D.O. Aspekty teorii frazeologii [Phraseology Theory Aspects]. Moscow, Znak Publ., 2008.]
12. Dmitrij Dobrovol’skij, Ludmila Pöppel. The discursive construction delo v tom, chto and its parallels in other languages: A contrastive corpus study // Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii: Po materialam ezhegodnoj Mezhdunarodnoj konfe‑ rencii “Dialog 2016”. Vypusk 15 (22). – M.: Izd‑vo RGGU, 2016. S. 126–137. (=Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Papers from the Annual International Conference “Dialogue 2016” Issue 15 (22), 2016). [Dmitrij Dobrovol’skiy, Ludmila Poppel. [The Discursive Construction delo v tom, chto and its Parallels in Other Languages: a Contrastive Corpus Study]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii: po materialam ezhegodnoj mezhdunarodnoj konferentsii “Dialog 2016”. Vypusk 15 (22) [Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Papers from the Annual International Conference “Dialogue 2016”. Issue 15 (22)]. Moscow, Izd‑vo RGGU Publ., 2016. Pp. 126–137.]
13. Baranov A.N., Dobrovol'skij D.O. Osnovy frazeologii (kratkij kurs). M.: Flinta, Nauka, 2013. [Baranov, A.N., Dobrovolskiy, D.O. Osnovy frazeologii (kratkij kurs) [Basic Phraseology (Brief Course)]. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2013.]
14. Fillmore, Charles J., Kay, Paul, O’Connor, Mary Catherine, 1988. “Regularity and idiomaticity in grammatical constructions. The case of ‘let alone’. ” In: Language 64–3, 501–538.
15. Kopotev M.V., Steksova T.I. Isklyuchenie kak pravilo. Perekhodnye edinicy v grammatike i slovare. M.: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2016. [Kopo‑ tev, M.V., Steksova, T.I. Isklyuchenie kak pravilo. Perekhodnye edinitsy v grammatike i slovare [Exception as a Rule. Transient Units in Grammar and Vocabulary]. Moscow, Yzyki slavyanskoj kultury Publ., 2016.]
16. Shmelev A.D. Russkie lingvospecifichnye leksicheskie edinicy v parallel'nyh korpusah: vozmozhnosti issledovaniya i “podvodnye kamni” // Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii: Po materialam ezhegodnoj Mezhdunarodnoj konferencii “Dialog 2015”. Vypusk 14 (21). M.: Izd‑vo RGGU, 2015. S. 584–595. [Shmelev, A.D. [Russian Linguospecific Lexical Units in Parallel Corpa: Studies Capacities and Pitfalls]. Kompyuternaya lingvistika i intellektualnye tekhnologii: po materialam ezhegodnoj mezhdunarodnoj konferentsii “Dialog 2015”. Vypusk 14 (21) [Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Papers from the Annual International Conference “Dialogue 2015”. Issue 14 (21)]. Moscow, Izd‑vo RGGU Publ., 2015. Pp. 584–595.]
17. Vsevolodova M.V., Yashchenko T.A. Prichinno‑sledstvennye otnosheniya v sovremennom russkom yazyke. Izd. 3‑e. M.: librokom, 2013. [Vsevolodova, M.V., Yaschenko, T.A. Prichinno-sledstvennye otnosheniya v sovremennom russkom yazyke. Izd. 3-e [Causal‑ Consequent Relations in the Modern Russian Language. The 3d Edition]. Moscow, Librokom Publ., 2013.]
18. Baranov A.N., Dobrovol'skij D.O. Frazeologizmy ‑ konstrukcii v koncepcii N.Yu. Shvedovoj (semanticheskij aspekt) – v pechati. [Baranov, A.N., Dobrovolskiy, D.O. Frazeologizmy-konstruktsii v kontseptsii N.Yu. Shvedovoj (semanticheskij aspekt) [Phraseological Constructions in the Concept of N.Yu. Shvedova (Semantic Aspect)]. In Print.]
19. Apresyan V.Yu. Mekhanizmy obrazovaniya i vzaimodejstviya slozhnyh znachenij v yazyke. Dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni doktora filologicheskih nauk. M., 2014. [Apresyan, V.Yu. Mekhanizmy obrazovaniya i vzaimodejstviya slozhnykh znachenij v yazyke. Dissertatsiya na soiskanie uchenoj stepeni doktora filologicheskikh nauk [Formation and Interaction Mechanisms of Complecative Meanings in Language. Doctor of Philol. Sci. Diss.]. Moscow, 2014.]
20. Apresyan V.Yu. Ustupitel'nost': mekhanizmy obrazovaniya i vzaimodejstviya slozhnyh znachenij v yazyke. M.: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2015. [Apresyan, V.Yu. Ustupitelnost: mekhanizmy obrazovaniya i vzaimodejstviya slozhnykh znachenij v yazyke [Concessiveness: Formation and Interaction Mechanisms of Com‑ plecative Meanings in Language]. Moscow, Yazyki slavyanskoj kultury Publ., 2015.]
21. Baranov A.N., Dobrovol'skij D.O. Vnutrennyaya forma idiom kak sistemoobrazuyushchij faktor // Voprosy psiholingvistiki. 2015. 3 (25) . Moskva: IYa RAN, c. 36–43. [Baranov, A.N., Dobrovolskiy, D.O. [Internal Form of Idioms as a System‑Forming Factor]. Voprosy psikholingvistiki [Topics in the Study of Psycholinguistics]. Moscow, IYA RAN Publ., 2015. No 3 (25). Pp. 36–43.]
22. Kustova G.I. Pragmaticheskie faktory v reducirovannyh konstrukciyah: kvazirelyativy tipa chto hochesh') // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta (Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin). 5(27). 2015, s. 122– 133. [Kustova, G.I. [Pragmatical Factors in Reduced Constructions: Quasirelatives as Chto Khochesh]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogouniversiteta [Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin]. No 5(27). 2015. Pp. 122–133.]
23. Levontina I.B., Shmelev A.D. Maloizuchennye edinicy so znacheniem nezadannosti kriteriev vybora v russkom yazyke // logicheskij analiz yazyka. Kvantifikativnyj aspekt yazyka. M.: Indrik, 2005. S. 638–651. [Levontina, I.B., Shme‑ lev, A.D. [Unsufficiently Studied Units with the Meaning of Indetermined Selection Criterion in Russian Language] Logicheskij analiz yazyka. Kvantifikativnyj aspekt yazyka [Language Logic Analysis. Quantificative Aspect]. Moscow, Indrik Publ., 2005. Pp. 638–651.]
24. Fillmore C. Idiomaticity. Berkeley Construction Grammar. http://www.icsi.berkeley.edu/~kay/bcg/lec02.html
25. Baranov A.N., Dobrovol'skij D.O. Ni dva ni poltora: semantika neopredelennosti v russkoj idiomatike // RYaNO 32, 2016. [Baranov, A.N., Dobrovolskiy, D.O. [Ni dva, ni poltora: Indeterminacy Semantics in Russian Idioms]. Rrusskij yazyk v nauchnom osveschenii [Russian Language in Scientific Coverage]. No 32, 2016.]
26. Dobrovol'skij D.O. leksiko‑sintaksicheskoe var'irovanie vo frazeologii: vvod opredeleniya v strukturu idiomy // Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii, 2007, № 2 (14), 18–47. [Dobrovolskiy, D.O. [Lexical and Syntactic Variations in Phraseology: Definition Insertion into Idiom Structure] Russkij yazyk v nauchnom osveschenii [Russian Language in Scientific Coverage]. No 2 (14). 2007. Pp. 18–47.]
27. Dobrovol'skij D.O. Grammatika konstrukcij i frazeologiya // Voprosy yazykoznaniya, 2016/3, 7–21. [Dobrovolskiy, D.O. [Constructions Grammar and Phraseology]. Voprosy yazykoznaniya [Topics in the Study of Language]. No 3. 2016. Pp. 7–21.]

Comments

No posts found

Write a review
Translate