PDF: http://izv-oifn.ru/images/2017-2/28-40-nenarokova.pdf
Аннотация: Проблема отношения фрагмента и цикла рассматривается на примере стихотворного цикла С.С. Бликера “Перелетные птицы. Концерт природы”. Данный цикл существует как в виде единого произведения, так и отдельных стихотворений-фрагментов. Составители антологий делали выборки из первоначального цикла. Глубина и многоплановость стихотворений способствовала возникновению новых, более коротких циклов, на основе цикла, составленного автором. Большую роль в существовании произведения Бликера в виде цикла и фрагментов сыграла музыка.
Ключевые слова: цикл, фрагмент, эпоха Романтизма, Стен Стенсен Бликер, структура цикла, гра- ницы цикла, границы фрагмента, сюжет.
Страницы: 28-40
Автор: М. Р. Ненарокова
Сведения об авторе: Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела классических литератур Запада и сравнительного литературоведения Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН,Россия 121069, г. Москва, ул. Поварская 25а maria.nenarokova@yandex.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. Dumreicher C. Introduktion // Blicher St.St. Trækfu- glene. Naturkoncert. København, 1918. XIV, 76 p.

2. Blicher St. St. En Bibliographi / Udarb. af A.G. Jørgensen, Ch. Hviid, A. Johansen, C.J. Jeppesen, M.W.Jønson. København, 1993. 644 p.

3. Blicher St.St. Trækfuglene. Naturkoncert. Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George.C.Grøn),1894. 185 p.

4. Blicher St.St. Trækfuglene. Naturkoncert. København, Fr. Bagges. Kgl.Bogtrykkeri, 1918. 84 p.

5. Blicher St.St. Trækfuglene. En Naturkoncert. Middelbo, 1950. 91 p.

6. Blicher St.St. Trækfuglene. Naturkoncert. Af Steen Steensen Blicher. København, Chr. Erichsen, 1980. 77 p.

7. Blicher St.St. Trækfuglene. En Naturkoncert. Køben- havn, 1978. 88 p.

8. Christensen G. Introduktion // Blicher St.St. Trækfu- glene. En Naturkoncert. Middelbo, 1950. P.1–12.

9. Nørvig Johs. Steen Steensen Blicher. Hans liv og værker. København, 1943. 608 p.

10. Sørensen K. St.St. Blicher. Digter og samfundsborger. København, 1998. 297 p.

11. Laub, Thomas; Blicher, St. St.; Winther, Chr.; Oehlen- schläger, Adam; Pontoppidan, H.; Samfundet Dansk Kirkesang. 7 danske sange; for 3 lige stemmer. Køben- havn, 1971. 7 p.

12. Schierbeck, Poul. Sig nærmer tiden / (præludium af St. St. Blichers “Trækfuglene”). Ms. Autograf. Det Kgl. Bib- liotek, København.

13. Praeludium. Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk. Musik af Grethe Sawyer. Text af Steen Steensen Blicher. Odense, 1919. 4 p.

14. Udsen, Jonny. Præludium; Blicher, Steen St. "Trækfu- glene"; Tryk H. P. J. s.a. 4 р.

15. Nørgård, Per. November-præludium. (til tekst af St.St. Bli- cher fra "Præludium" ("Trækfuglene"), vers 1, 2, 3, 4 og 6). Ms. Autograf dateret: 'Kbh. 11/11–92'. Det Kgl. Bib- liotek, København.

16. Folkehoejskolens Sangbog. Udgivet af Foreningen for Folkehoejskoler i Danmark. 17ende udg. Odense, 1993. 1020 p.

17. Blicher, St.St. Syv digte. Komm. Viggo Thirup. Hern- ing, 1975. 15 р.

18. Høybyes Korbog. Opskrifter til børne- og ungdomskor. Herning, 2011. 62 p.

19. Geisler, Chr. Børnesange til Texter af Steen Steensen Blicher's "Trækfuglene". Ms. Autograf dateret (på titel- bl.): 'Februar 1900'. Det Kgl.Bibliotek, København. MA.ms.6611.

20. Jacobsen, Ejnar. Musik til 4 Digte af Blichers "Trækfu- glene". Ms. Autograf. Det Kgl. Bibliotek, København. MA.ms.6694.

21. Brochúren / Trækfuglene. 15 digte. Vejleder: Jesper Lund Jakobsen [et al.]. Frederiksberg, Blicher-Selskabet : i sa- marbejde med Olufsen, 2004. 14 s.