PDF: http://izv-oifn.ru/articles/209/public/209-538-1-PB.pdf
Аннотация:

В статье рассматривается история подготовки авторских словарей на рубеже XIX–XX века., в том числе историю “Словаря ломоносовского языка”, составителем которого был русский филолог и лексикограф-любитель И. М. Белоруcсов. Внимание уделяется роли акад. А. А. Шахматова в этих словарных проектах.

Ключевые слова: лексикография, авторская лексикография, идиолект М.В. Ломоносова, А. А. Шахматов, И. М. Белоруссов
Страницы: 56-63
Автор: С. Св. Волков

Список литературы

Istrina, E.S. [A.A. Shakhmatov’s Study of Syntax] А.A. Shakhmatov. Syntaxis russkogo jazyka. 3-je izd. [A.A. Shakhmatov. Syntax of the Russian Language. Third edition.] Moscow: Editorial URSS Publ., 2001. 624 p. Vinogradov, V.V. [The History of the Russian Literary Language Depicted by A.A. Shakhmatov] Vinogradov, V.V. Istoria russkogo literaturnogo jazyka. Izbrannyje trudy. [The History of the Russian Literary Language. Selected Works] Moscow: “Nauka” Publ., 1978. – 320 p. Kareva, N.V. [The Authorial Dictionaries in France of the 19th Century] Materialy metajazykovogo seminara ILI RAN 2014 [The Proceedings of the Meta-language Workshop in the Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences. 2014] St. Petersburg, Helicon-plus Publ., 2015. – 205 p. [Shakhmatov, А.А. Zapiska ob izdanii slovarya russkogo yazyka [Report about the Publishing of the Russian Language Dictionary] .- [Аkademik А.А. Shakhmatov: zhizn', tvorchestvo, nauchnoe nasledie (k 150-letiyu so dnya rozhdeniya) [Academician A.A. Shakhmatov: A Life, Creativity, Scholarly Heritage (On the 150th Birth Anniversary)] St. Petersburg, Nestor-Historia Publ., 2015. 1040 р. Rogozhnikova, R. P. Sokrovishhnitsa russkogo slova. Istoriya bol'shoj slovarnoj kartoteki Instituta lingvisticheskih issledovanij RАN [A Depository of the Russian Words. The history of the Large Vocabulary Index of Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences] St. Petersburg, “Nauka Publ.”, 2003. 106 p. Shestakova, L.L. Russkaya avtorskaya leksikografiya: teoriya, istoriya, sovremennost' [The Russian Author Lexicography: A Theory, a History, and the Present] Moscow, LRC Publishing House, 2011. 464 p. Shakhmatov, A.A. Neskol'ko slov po povodu zapiski I. Kh. Pakhmana [A Few Words about the Letter of Mr. I. Kh. Pakhman] Sbornik Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Tom 76, № 1 [The Collected works of the Department of the Russian Language and Literature of the Russian Academy of Sciences] Vol. 76, # 1. St. Petersburg, 1899. 39 p. Kulyabko, E.S. [Lomonosov Anniversary Celebrations in 1911] Literaturnoe tvorchestvo M.V. Lomonosova: Issledovaniya i materialy [Literary Works of M.V. Lomonosov] M.; L.: the Academy of Sciences Publ., 1962. 317 p. Belorussov, I.M. Pis'ma akademiku А.А. Shakhmatovu 1910–1918 gg. [Correspondence with Academician А.А. Shakhmatov, Years 1910–1918] The Archive of the Russian Academy of Sciences, St.Petersburg Branch. Collection 134, inventory 3, # 108]. Priemysheva, M.N. [Iz starykh uchebnikov: I. Belorussov. Uchebnik po russkoj grammatike. Etimologiya [From the Old Textbooks: I. Belorussov. A Textbook on the Russian Grammar. Etymology] Russian Language in School and at Home. 2013. № 4. p. 7–9; № 5. p. 6–9; № 6. p. 7–10; № 7. p. 3–6. Shmelev, I.S. Solntse mertvykh. Ehpopeya.- Puti nebesnye. Izbrannye proizvedeniya [The Sun of the Dead. Epopee. - Celestial Roads. Selected Works] Moscow: Sovietsky Pisatel’ Publ., 1991. 592 p.