PDF: http://izv-oifn.ru/articles/195/public/195-514-1-PB.pdf
Аннотация:

 В статье в аспекте исторической поэтики сопоставляются романы “Анна Каренина” Л.Н. Толстого и “Госпожа Бовари” Г. Флобера. Проанализировано отношение двух авторов к реалистической идее некоей экзистенциально-моральной “нормы общечеловеческого”,  роль “истинного” и “ложного” романтизма для героинь романов. Рассмотрена связь двух авторов с предмодернизмом.

Ключевые слова: В статье в аспекте исторической поэтики сопоставляются романы “Анна Каренина” Л.Н. Толстого и “Госпожа Бовари” Г. Флобера. Проанализировано отношение двух авторов к реалистической идее некоей экзистенциально-моральной “нормы общечеловеческого”, роль “ист
Страницы: 21-25
Автор: С. А. Шульц

Список литературы

Mil'don, V.I. Vospitaniye chuvstv kak problema yevropeyskoy kul'tury (“Printsessa Klevskaya” i “Anna Karenina”) [Education of Feelings as an Issue in the European Culture (“The Princess of Cleves," and “Anna Karenina”)].- Problems of Philosophy, 2009, №11. Troyat, H.G. Flober [G. Flaubert.] Moscow, 2005. (Trans. by L.Sorokina).] Sainte-Beuve C. Literaturnye portrety. Kriticheskiye ocherki. [Literary portraits. Critical Essays.] M., 1970. (Trans. by A. Andres, I. Likhachev). Shul'ts, S.A. P.P. Pazolini i L.N. Tolstoy (“Teorema” i “Smert' Ivana Il'icha”) [Schulz, S.A. P.P. Pasolini and L.N. Tolstoy (“Theorem” and “The Death of Ivan Ilyich”)]. Slavica Tergestina, 2012, N14. Holquist M. The Supernatural as Social Force in “Anna Karenina”.- The Supernatural in Slavic and Baltic Literature: Essays in Honour of Victor Terras. Ed. by A. Mandelker and R. Reeder. Columbus: Slavica, 1989. Bakhtin, M.M. Lev Tolstoy [Leo Tolstoy].- Bakhtin, M.M. Collected Works. M., 2000. Vol.2. Bakhtin, M.M. O Flobere [About Flaubert].- Bakhtin, M.M. Collected Works. M., 1996. Vol.5. Girard R. Nasiliye i svyashchennoye. [Violence and the Sacred.] 2nd ed. M., 2010. (Trans. by G. Dashevsky). Mikhaylov, A.V. Problemy istoricheskoy poetiki v istorii nemetskoy kul'tury [The Issues of Historical Poetics in the History of German Culture].-Mikhailov, A.V. Historical Poetics and Hermeneutics. SPb., 2006. Tolstoy, L.N. Polnoye sobraniye sochineniy v 90 t. [Complete Works in 90 vols.] M.; L., 1934. Vol.18. Lennkqwist B. Puteshestviye v glub' romana. L. Tolstoy: Anna Karenina. [Journey Deep into the Novel. Leo Tolstoy: Anna Karenina.] Moscow, 2010. Shul'ts, S.A. Istoricheskaya poetika dramaturgii L.N. Tolstogo (germenevticheskiy aspekt). [The Historical Poetics of L.N. Tolstoy’s Drama (A Hermeneutic Dimension)]. Rostov-on-Don, 2002. Reizov, B.G. Tvorchestvo Flobera. [Flaubert’s Art]. M., 1955. Ivashchenko, A.F. G. Flober. Iz istorii realizma vo Frantsii. [From the History of Realism in France.] M., 1955. Bibikov, V. Tri portreta. Stendhal – Flaubert – Baudelaire. [Three portraits. Stendhal – Flaubert – Baudelaire.] SPb., 1890. Flober, G. Gospozha Bovari [Madame Bovary]. Flaubert, G. Collected Works in 4 vols. M, 1971. Vol.1. (Trans. by N. Lyubimov). Baratynskiy, Ye.A. Poln. sobr. stikhotvoreniy. 2-ye izd. [Complete Poems. 2nd ed.] L., 1957. Nabokov, V.V. Lektsii po russkoy literature. [Lectures on Russian Literature.] M., 1996. Grodetskaya, A.G. Otvety predaniya: zhitiya svyatykh v dukhovnom poiske Lva Tolstogo. [Answers from the Lore: the Lives of the Saints in the Spiritual Search of Leo Tolstoy.] SPb., 2000. Slivitskaya, O.V. “Istina v dvizhen'i”. O cheloveke v mire L. Tolstogo. [“Truth in Motion”. On a Man in the World of Tolstoy.] SPB.2009. Gustafson, R. Obitatel' i chuzhak. Teologiya i khudozhestvennoye tvorchestvo L. Tolstogo [A Native and a Stranger. Theology and Art of Tolstoy] / trans.. T. Buzinoy. SPb., 2003.