Title Rossiiskaya Akademiya Nauk. Izvestiya. Seriya Literatury i Yazyka; ISSN 1605-7880; Publisher: Izdatel'stvo Nauka; Country: Russian Federation; Formerly: Academiya Nauk SSSR Izvestiya. Seriya Literature i Yazyka (U.S.S.R.); ISSN 0321-1711;

Том 73, № 3 (2014)